Notícies 3cat24.cat

diumenge, 9 de març de 2008

Regles d'esquivar vocables o mots grossers o pagesívols

Mots o vocables los quals deu esquivar qui bé vol parlar la lengua catalana a juý del reverend prevere mossén Fenollar e misser Hierònym Pau e altres hòmens diserts catalans e valentians e prestantíssims trobadors.

5 Pera per Pere
8 ànimas per ànimes e semblants
16 rempes e trempat per tempres e temprat
21 peltrigar per calcigar
24 fonoll per fenoll
33 talent per appetit o fam
38 guardar per mirar
43 cabre per caber
47 perea e pobrea per dir peresa e pobresa, e semblants
49 vaig anar e vaig venir per aní e venguí, e semblants
70 ti per dir té açò
82 quottre per dir quattre
83 quoresma per dir quaresma, e mil semblants
84 umplert per dir umplit
94 nosatres per dir nosaltres
108 xiringua per dir siringua
110 mató per brossat
140 ginoll per genoll
141 giner per gener, e semblants
142 guineu per rabosa
146 fiyol per fillol
147 tayar per tallar, e mil semblants
177 no qual per dir no és necessari, o no fretura, o no cumple
183 jaquir per lexar o dexar
206 meua per dir mia
207 seua per dir sua
208 teua per dir tua
217 esquerrà per esquerrer
220 dos pams per dir dos palms267 no pot ser per no pot ésser

Bernat FENOLLAR i Jeroni PAU