Notícies 3cat24.cat

divendres, 4 d’abril de 2008

Legislació sobre el Programes Educatius Bilingües (PEB)

Els programes d'Immersió Lingüística (PIL), d'Ensenyament en Valencià (PEV) i d'Incorporació Progressiva (PIP) van ser establerts amb els noms definitius en l'Ordre de 29 de juny de 1992.

Ordre de 29 de juny de 1992, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual s’aproven les instruccions que regulen l’organització i el funcionament dels centres docents que imparteixen ensenyaments del segon cicle d’Educació Infantil, Pre-escolar, Primària, General Bàsica, Educació Especial, Secundària Obligatòria, Batxillerat i Formació Professional, mantinguts amb fons públics i que depenen de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana. (DOGV 15-7-1992):

Ordre de 29 de juny de 1992

Programa d'immersió lingüística (PIL):
Ordre de 23 de novembre de 1990
Correcció d’errades a l’Ordre de 23 de novembre de 1990
Article 6.2 del Decret 20/1992 de 17 de febrer (Currículum de Primària)
Ordre de 29 de juny de 1992
Ordre de 12 de maig de 1994
Resolució de 21 de juliol de 1997

Programa d'Ensenyament en Valencià (PEV):
Decret 79/1984 de 30 de juliol (article 9)
Ordre de 29 de juny de 1992
Resolució de 21 de juliol de 1997

Programa d'Incorporació Progressiva (PIP):
Decret 79/1984 de 30 de juliol (articles 9 i 10)
Ordre de 29 de juny de 1992
Resolució de 21 de juliol de 1997

Programes d'Educació Bilingüe Enriquits (PEBE):
ORDRE de 30 de juny de 1998, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual s'estableixen els requisits bàsics, criteris i procediments per a aplicar en els centres educatius un Programa d'Educació Bilingüe Enriquit per la incorporació primerenca d'una llengua estrangera, com a llengua vehicular, des del primer cicle de l'Educació Primària (DOGV 14-7-1998).

Extracte de la disposició: Regula els requisits bàsics, criteris i procediments per aplicar en els centres educatius un programa d’educació bilingüe enriquit per la incorporació precoç d’un llengua estrangera com a llengua vehicular, des del primer cicle de l’educació primària.

Ordre de 30 de juny de 1998