Notícies 3cat24.cat

dimecres, 19 de novembre de 2008

Programes de Diversificació Curricular: aules obertes

Per als alumnes que per causes diverses presenten mancances significatives en els seus aprenentatges, baix nivell d’autoestima i desmotivació per l’activitat escolar i, per tant, requereixen estratègies metodològiques i organitzatives prou diferenciades de les de l’aula ordinària, o per als que a causa d’una disminució psíquica requereixen una metodologia més funcional, a tercer i a quart d’ESO es poden organitzar, en el marc dels programes de diversificació curricular, entorns escolars en què prevalguin plantejaments més globals i activitats més funcionals que mantinguin la motivació del’alumnat per a l’assoliment de les competències bàsiques. La peculiaritat de cada centre marcarà les línies específiques que caldrà desenvolupar per tal d’atendre-hi l’alumnat.

http://www.xtec.net/~jcruz/recursos/c_aula_oberta.html