Notícies 3cat24.cat

dilluns, 14 d’abril de 2008

Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana

La Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana va començar a ser una realitat des del dia 6 de juny de 1992.
En l'assemblea constitutiva que es va celebrar aquell dia a Vic, es va fundar formalment la Coordinadora amb l'adhesió d'una vintena de centres d'estudis locals i comarcals d'arreu dels territoris de domini lingüístic de la llengua catalana.
La idea té el seu origen en una trobada que es va fer a l'Espluga i Valls l'any 1985, on es va constatar l'interès que podria tenir la coordinació entre els centres d'estudis locals i comarcals.
Un pas endavant decisiu cap a l'organització de la Coordinadora va ser el I Congrés de Centres d'Estudis de Parla Catalana, celebrat a Lleida el maig de 1991. Com a resultat del congrés es va formar una comissió gestora provisional, encarregada de portar endavant el projecte de creació de la Coordinadora i la preparació dels seus estatuts.
En l'assemblea de Vic, ja esmentada, els assistents van aprovar els Estatuts de la CCEPC. Finalment, en l'assemblea de Valls del 26 de juny d'aquell mateix any, va ser elegida la primera Junta de Govern de la Coordinadora.
Avui, la Coordinadora ja porta un temps destacable de funcionament, en el transcurs del qual s'ha consolidat l'organització interna, a la vegada que també s'han realitzat i impulsat nombrosos projectes. En el moment de la constitució, la CCEPC estava formada per una vintena de centres d'estudis locals i comarcals d'arreu de Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears.
Posteriorment, en un procés que encara no ha conclòs, s'hi han afegit una setantena d'entitats, les quals actuen en pràcticament tots els territoris de domini lingüístic de la llengua catalana. Una minoria són grans centres de caràcter oficial, depenents de diputacions o ajuntaments, però la majoria de centres que formen part de la Coordinadora no depenen de cap institució oficial, no gaudeixen de gaires recursos econòmics i funcionen en bona part gràcies al voluntarisme dels seus/seves associats/des.
L'àmbit d'actuació dels centres d'estudis varia: en alguns casos és estrictament local, en altres comarcal i, en menys mesura, alguns centres tenen un àmbit d'actuació que va més enllà del comarcal. Els seus àmbits d'estudi són també múltiples, perquè n'hi ha dedicats a tots els àmbits de les ciències i la cultura en general.
Com a resultat d'aquesta diversitat, les activitats que porten a terme els centres d'estudis són molt àmplies. Els centres d'estudis acostumen a ser unes entitats dinàmiques, on conviuen erudits locals amb llicenciats universitaris, a molts dels quals ha ofert un immillorable camp d'aprenentatge i un mitjà per poder publicar les seves investigacions. Les publicacions dels centres d'estudis cobreixen la divulgació específica de cada comarca i/o població.
Els centres d'estudis constitueixen en definitiva un teixit civil molt ric, que fan un servei evident a la societat. Encara que hi ha diferències en la manera com estan organitzats els centres d'estudis locals, les seves activitats i l'àmbit geogràfic i d'estudi que abasten són molt similars, la qual cosa fa que tinguin unes mateixes problemàtiques i necessitats que han impulsat la creació d'una entitat que les coordini.