Notícies 3cat24.cat

divendres, 23 de maig de 2008

Conservatori Superior de Música de les Illes Balears

Amb la finalitat de promoure la participació pública i privada a les activitats d'interès general de naturalesa docent i cultural, el Govern de les Illes Balears crea l'entitat denominada Fundació per al Conservatori Superior de Música de les Illes Balears, de caràcter docent i sense ànim de lucre.

La Fundació té com a objecte fundacional la gestió, la promoció i el suport del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears.

Els principals objectius fundacionals són:

a)Impartir els ensenyaments conduents a l'obtenció del títol de grau superior de música, d'acord amb els currículums establerts. També podrà impartir estudis d'especialitats amb titulació pròpia del centre, cursos de formació permanent i cursos de postgrau.

b) Gestionar el centre, administrar l'edifici i les instal·lacions del Conservatori que acull el Conservatori Superior de Música de les Illes Balears i el Conservatori Professional de Música i Dansa de Palma, vetllar-ne pel bon funcionament i realitzar les obres, els serveis i els treballs necessaris per conservar-lo i mantenir-lo.

c) Promoure i organitzar activitats, reunions d'especialistes, cursos, seminaris i congressos relacionats amb l'àmbit dels ensenyaments que hi són propis.

d) Gestionar la utilització i l'aprofitament de la sala auditori, la prioritat de la qual, però, ha de ser el servei de la programació docent del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears i del Conservatori Professional de Música i Dansa de Palma.

e) Efectuar les tasques necessàries per assolir la màxima qualitat del procés formatiu i de tots els elements que hi intervenen, sense perjudici de les competències del Protectorat de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.