Notícies 3cat24.cat

dimecres, 17 de setembre de 2008

Qüestios fonètiques sobre el valencià apitxat

El valencià apitxat és el dialecte valencià on totes les sibilants sonores /dZ/, /dz/ i /z/ s’han ensordit absorbides pels corresponents fonemes sords /tS/, /ts/ i /s/. Est fenomen fonètic dóna lloc a pronunciacions com txent, dotse i cassa en lloc de gent, dotze i casa. Cal afegir que el parlar apitxat és tradicionalment betacista (/vi/>[bi]) i més modernament pareix molt procliu al ieisme (llet >iet).