dimecres, 19 de novembre del 2008

Marc europeu comú de referència per a les llengües: aprendre, ensenyar, avaluar

La traducció i l’adaptació al català del document Common European Framework for Languages: Learning, Teaching, Assessment elaborat pel Consell d’Europa va ser impulsada pels governs d'Andorra, Catalunya i les Illes Balears com un dels objectius de l’any 2001, Any Europeu de les Llengües, seguint la recomanació del mateix Consell d’Europa de fer-ne traduccions a tantes llengües com fos possible per contribuir de manera més eficaç a la difusió dels continguts i a promoure’n l’ús.

L’objectiu d’aquest document és proporcionar unes bases comunes per a la descripció d’objectius, continguts i mètodes per a l’aprenentatge de llengües de manera que els cursos, els programes i les qualificacions descriguin d’una manera exhaustiva el que han d’aprendre a fer els aprenents de llengua a l’hora de comunicar-se i quins coneixements i habilitats han de desenvolupar per ser capaços d’actuar de manera efectiva.

Programes de Diversificació Curricular: aules obertes

Per als alumnes que per causes diverses presenten mancances significatives en els seus aprenentatges, baix nivell d’autoestima i desmotivació per l’activitat escolar i, per tant, requereixen estratègies metodològiques i organitzatives prou diferenciades de les de l’aula ordinària, o per als que a causa d’una disminució psíquica requereixen una metodologia més funcional, a tercer i a quart d’ESO es poden organitzar, en el marc dels programes de diversificació curricular, entorns escolars en què prevalguin plantejaments més globals i activitats més funcionals que mantinguin la motivació del’alumnat per a l’assoliment de les competències bàsiques. La peculiaritat de cada centre marcarà les línies específiques que caldrà desenvolupar per tal d’atendre-hi l’alumnat.

http://www.xtec.net/~jcruz/recursos/c_aula_oberta.html

L'educació en xifres (Estadística de l'Ajuntament de Barcelona)

http://www.bcn.es/estadistica/catala/dades/anuari/cap05/index.htm

Aprenem jugant

http://bcn.cat/infancia/catala/aprenem_jugant.html