dilluns, 17 de maig del 2010

FITXA DE SOCI O SÒCIA DE L’ASSOCIACIÓ

D’AMICS I AMIGUES DE LA UNIVERSITAT CATALANA DE PRADA

Nom:

Cognoms:

* Lloc i data de naixement (*optatiu):

* Número Document Oficial d’Identificació (*optatiu):

Titulació:

Professió:

Adreça postal

Carrer:

Codi postal:

Localitat:

Comarca:

País:

Telèfon mòbil:

Telèfon fix:

Correu electrònic:

Compte bancari

Entitat:

Oficina:

Dígit de control:

Número de compte:

Data d’alta en l’Associació:

Quotes anuals pagades

Observacions

Enviar a Toni Teruel: toniteruelb@gmail.com


D’acord a la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’Associació d’Amics i Amigues de la Universitat Catalana de Prada, amb seu social a l’Ateneu Barcelonès, carrer de la Canuda, 6, 08002 de Barcelona, incorpora a un fitxer aquestes dades, que seran utilitzades exclusivament per a les finalitats estatutàries pròpies de l’Associació.

En complimentar aquesta fitxa, es consent la custòdia i tractament de la informació facilitada, a la qual podrà accedir la persona interessada per fer esmenes o cancel·lar-la.