dissabte, 8 de març del 2008

Biblioteca Municipal d'Algemesí

http://www.algemesi.net/biblioteca

Associació Internacional de Llengua i Cultura Catalanes

http://www.iecat.net/aillc/

Les regles d'esquivar vocables (per Antoni Ferrando)

Les regles d'esquivar vocables: una qüestió d'història cultural, de filologia i de sociolingüística històrica (Antoni FERRANDO, IEC-Universitat de València).

L’autor de la major part de les Regles, tal com ens han arribat, ha de ser un catalanooriental del continent, perquè la majoria d’elles corregeixen trets fonètics, morfològics i lèxics del català parlat de Barcelona, en general compartits totalment o parcialment pel català central.
http://www.raco.cat/index.php/Estudis/article/viewPDFInterstitial/21320/42329

Vocabulari de la llengua catalana medieval

Aquest vocabulari és fruit de la feina de despullament de textos antics duta a terme per Lluís Faraudo de Saint-Germain. Aquest erudit va anar elaborant fitxes fins a crear un conjunt de 16 cedularis. Els materials d’aquests cedularis provenen de diverses fonts de tota índole, literàries o no, com ara, Documents d'Alart, Cançoner de Saragossa, Ordinacions de Mallorca, Històries Troianes de Conesa, Inventari de Pere Beset, Furs de València, Llibre de la Universitat d'Igualada, Itinerari de l'infant Joan, etc. Això al costat de les Cròniques de Jaume I, Muntaner, Desclot i Pere el Cerimoniós i d'obres de Bernat Metge, sant Vicent Ferrer, Eiximenis, Ausiàs March, Joanot Martorell, entre d’altres. Faraudo no va despullar sistemàticament i completa els texts sinó que va recollir-ne aquells mots i expressions que li semblaven envellits o que, per qualsevol motiu, considerà dignes de fer-ne una fitxa, però la riquesa dels seus despullaments és extraordinària.