divendres, 1 de febrer del 2008

Fundació Bromera per al Foment de la Lectura

La Fundació Bromera per al Foment de la Lectura és una entitat de caràcter cultural i sense ànim de lucre que té com a finalitat principal el foment de la lectura, especialment la literària i formativa, entre tots els sectors de la societat en general, però amb una atenció específica cap a la població infantil i juvenil i el món de la cultura i de l’ensenyament.

La beneficiària potencial de les activitats i de les actuacions que fa la Fundació és la població valenciana i, per tant, tot el seu àmbit geogràfic, encara que, dins de les possibilitats, no es descarten accions de foment de la lectura en altres territoris de la resta del nostre domini lingüístic.

La Fundació Bromera per al Foment de la Lectura s’ha creat per iniciativa d’Edicions Bromera, entitat de la qual és independent, però de la qual rep periòdicament aportacions econòmiques ja que, des del seu inici, aquesta editorial ha vetlat per potenciar els dos vessants de la seua tasca: l’empresarial i el cultural. Per això, a fi de fer un pas endavant, ha volgut propiciar la creació de la Fundació amb el desig de contribuir a capgirar els baixos índexs de lectura de la societat valenciana: més de la meitat de la població no llig llibres mai, o quasi mai. Però no solament això: som el territori amb llengua pròpia que menys llibres adquireix –i llig– en el seu idioma (menys de la sisena part dels lectors compra llibres en valencià).

El capital fundacional està integrat pels béns i drets que constitueixen la dotació de la Fundació cedida per Edicions Bromera i per aquells altres que en un futur s’hi aporten amb aquest caràcter.La Fundació, com qualsevol altra entitat sense ànim de lucre, per a desenvolupar les seues activitats es finança amb els recursos provinents del rendiment del seu patrimoni i amb uns altres procedents de les ajudes, subvencions o donacions que puga rebre, tant de persones com d’entitats públiques o privades.

Els objectius prioritaris de la Fundació són:
– Promoure i donar suport a la investigació docent sobre pràctiques que generen interés i motivació real per la lectura entre els infants.
– Fomentar activitats relacionades amb la reflexió sobre el món del llibre i de la literatura.– Promoure i potenciar l’ús de la llengua pròpia dels valencians.
Els objectius de la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura es desenvoluparan amb l’organització d’activitats adreçades, principalment, a l’àmbit educatiu i familiar, a través de la formació dels mediadors docents, bibliotecaris, pares, etc.–, sense deixar per això d’adreçar-se directament als lectors infants o joves, com també a altres col·lectius socials, mitjançant la col·laboració amb altres associacions culturals i recreatives en aquelles activitats que siguen adequades a la temàtica promoguda per la Fundació.En l’actualitat, les línies de treball i els àmbits d’actuació que la Fundació s’ha plantejat són els següents:

– Assessorament a altres entitats i institucions –especialment ajuntaments, universitats, centres de formació del professorat, col·lectius professionals de mestres, bibliotecaris, etc., com també associacions cíviques i socials– en l’organització, la col·laboració i la participació en muntatges d’activitats que tinguen com a objectiu fomentar la lectura (cicles de conferències, cursos, setmanes culturals, etc.).
– Elaboració d’un audiovisual sobre el procés de confecció d’un llibre.
– Desenvolupament i potenciació dels continguts de la pàgina web de la Fundació com una eina d’informació i de consulta per als usuaris interessats.
– Elaboració d’un pla de publicacions propi a partir dels criteris fundacionals.
– Redacció i confecció de propostes d’activitats de foment de la lectura per a centres educatius i entitats interessades.
– Convocatòria d’uns premis de la Fundació per a donar suport a les experiències de foment lector dutes a terme en centres educatius, biblioteques, entitats socials, etc.
– Elaboració i redacció d’informes sobre aspectes determinats que caldria tenir en compte per a emprendre actuacions positives a favor de la lectura.

http://www.fundaciobromera.org/Inici.htm

Idioma

http://ca.wikipedia.org/wiki/Idioma

Linguamundi

http://www.linguamundi.cat/continguts/cercar_familia.php

Societat Catalana de Genealogia, Heràldica, Sigil·lografia, Vexil·lologia i Nobiliària

http://www.scgenealogia.org/