dijous, 10 d’abril del 2008

Convivència en els centres docents no universitaris, i drets i deures dels participants en el sistema educatiu valencià (Decret 39/2008, de 4 d'abril)

DECRET 39/2008, de 4 d’abril, del Consell, sobre la convivència en els centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics i sobre els drets i deures de l’alumnat, pares, mares, tutors o tutores, professorat i personal d’administració i serveis.

http://www.pv.ccoo.es/ensenyament/HTM-DOCS/HTM-DOCS/2008decretdeures.pdf

Si ni la terra ni la gent estem en venda... per què ens estem consumint? (EduAlter)

El consum és un dels elements més cotidians a la vida. Totes i tots consumim: necessitem alimentar-nos, vestir-nos, calçar-nos, moure'ns, accedir a l'oci... L'acte de consumir és una activitat tan integrada a la nostra vida que soviet no som conscients de tots els "inputs" externs que hi tenen relació. A mesura que s'apropen les dates de Nadal apareixen als mitjans notícies que informen sobre nivells de consum i alerten de la possibilitat que aquests es disparin a causa d'una festivitat molt lligada als regals. Però durant tot l'any rebem constantment impactes que inciten al consum en forma de publicitat directa als diferents mitjans audiovisuals, banners a Internet, promocions via telèfon mòvil, o a les bústies, atractius anuncis en valles publicitàries, a l'autobús...

La publicitat, com un element més als mitjans, ens intenta convèncer de que com més consumim més feliços i més moderns serem. Allò que normalment no reflexa són les repercussions socials i mediambientals que tenen la producció i distribució dels béns i serveis que se'ns incita a comprar. És per això que és de rellevant importància incloure de manera transversal en el procés educatiu formal elements de reflexió i una visió crítica sobre el consum, oferint alternatives a l'abast de l'alumnat, donant a conèixer l'anomenat consum responsable o conscient.
Essent el consum un acte tan cotidià i que alhora mou ingents interessos econòmics, ens trobarem que podem d'abordar la temàtica des de dues perspectives: la vivencial, posant en contacte l'alumne amb la seva realitat inmediata i proposant activitats que el duguin a la reflexió i a l'autoubicació en el sistema de consum actual per a abordar conseqüències locals i globals i les alternatives pràctiques; i la cognitiva, donant a conèixer l'entramat del sistema del comerç internacional, amb els seus actors i les seves externalitats. De forma resumida aquest són alguns dels objectius que es plantegen:

Donar una ullada al sistema de comerç internacional per a copsar la trama d'interessos econòmics, els actors i el posicionament de cada un d'ells en les relacions d'intercanvi comercial.

Fomentar l'análisi crític sobre el tracte dels mitjans de comunicació audiovisuals sobre temàtiques de consum: de la notícia a la publicitat.

Analitzar el sistema de consum actual, els efectes de la publicitat i la manca d'informació que pateixen els consumidors.

Donar a conèixer les conseqüències del consum, que no és una activitat neutral.

Afavorir l'autonomia, l'esperit crític i la capacitat de decisió.

Facilitar elements per a la reflexió sobre el poder individual que ens confereix el consum.

Identificar alternatives: el consum conscient i responsable com una combinació del consum ètic i crític, el consum solidari i el consum ecològic.

No criminalitzar l'acte de consumir, es busca fomentar la reflexió.

Fomentar l'aprenentatge vivencial i participatiu.

A continuació trobareu tres blocs temàtics amb activitats per treballar amb el grup classe per tal de proveir-los de les eines necessàries per fer-los més crítics davant el sistema de consum actual, posant en dubte els discursos imperants i oferint alternatives reals. A cada bloc hi ha una introducció teòrica, amb recursos de suport per a ampliar informació o enriquir les activitats proposades posteriorment. Les activitats han estat plantejades pensant en tres metodologies de treball:

La lectura crítica de textos i articles, amb una posterior reflexió al voltant de preguntes i una posada en comú i possible debat.

L'impacte visual i la comparativa d'imatges interrelacionades, ja sigui per el seu antagonisme o per la seva complementarietat.

L'experiència vivencial. Multitud de coneixements ja estan en nosaltres mateix@s o poden sorgir a través de la reflexió sobre la pròpia actuació. Connectem l'aprenentage a la vida diària.

Democràcia participativa: hi ha vida més enllà de les urnes?

Els materials que us oferim a continuació són una proposta per treballar el tema de la democràcia participativa, més enllà dels processos electorals que tenen lloc cada 4 anys, i que per a molts de nosaltres finalitzen en el moment que dipositem la papereta a l'urna.

Es tracta de reflexionar sobre el sistema democràtic i les diferents formes de participar en la presa de decisions de tot allò que afecta la nostra vida quotidiana.

Aquesta proposta està pensada per treballar a nivell de secundària obligatòria i batxillerat, així com també en altres nivells de formació d'adults i sensibilització.

http://www.edualter.org/material/actualitat/democracia/index.htm

El valor oblidat de l'aigua (EduAlter)

L’aigua és un tema d’actualitat ara i sempre, doncs és un element imprescindible per a nosaltres i per tant tot allò que li succeeixi tindrà efectes, ja sigui directe o indirectament, en el nostre dia a dia. El tema de l’aigua es pot treballar des de múltiples vessants i és difícil deslligar-ne una de l’altre, però amb aquest material es vol prioritzar el treballar la relació que actualment té l’home amb l’aigua, quina és la concepció que tenim d’aquesta i quina és la gestió que fem dels recursos hídrics. Volem fugir així, de treballar el cicle de l’aigua i la seva vessant més ecològica, no perquè no sigui important que ho és i moltíssim, sinó per ser aquesta la més treballada als centres d’ensenyament i per la gran disponibilitat de recursos ja existents sobre aquest tema.

Cada dia és notícia que l’home està alterant el funcionament normal de l’ecosistema, i costa no deixar-se caure en aquella sensació de incapacitat de poder fer alguna cosa, o fins i tot d’indiferència, doncs sembla que alguns problemes queden molt lluny. Amb l’aigua tenim l’oportunitat d’implicar-nos i també a l’alumnat en les problemàtiques que es deriven de la gestió que s’està duent a terme dels recursos hídrics, no pot quedar com una problemàtica lluny del nostre abast ans al contrari, l’aigua és un element molt proper que ens permet aquesta implicació.

http://www.edualter.org/material/actualitat/aigua/index.htm