dijous, 15 de novembre del 2007

Associació Cívica per la Normalització del Valencià de l'Alacantí "La Cívica"

http://www.lacivica.org/

Mercè Rodoreda

http://www.escriptors.cat/autors/rodoredam/

L'audició a Primària. Un despertar emocional i creatiu

Aquest treball és una proposta que amplia el camp de l'Educació Musical, donant-li una dimensió emocional i creativa.
Parteix del fet que l'audició musical desvetlla emocions.
A partir de cinc emocions bàsiques: AMOR, ALEGRIA, TRISTESA IRA i POR, s'ha fet una selecció de 30 audicions per a cada emoció. Si bé aquestes 150 audicions, ja formen un material útil en la classe de música, també hi ha una proposta d'activitats a realitzar amb aquestes audicions (o amb unes altres...).
Són 60 activitats classificades en els següents apartats: - RESPIRACIÓ - RELAXACIÓ - DESBLOQUEJAR TENSIONS - DANSA I EXPRESSIÓ CORPORAL - QUÈ ENS EVOCA LA MÚSICA - RELACIONS.
Hi ha 10 activitats per a cada apartat. Els tres primers apartats són "habilitats corporals" que creguem necessàries per al coneixement del cos i de les emocions. Els dos apartats següents són per a connectar la música amb el cos, les emocions i la creativitat. En el darrer apartat hi ha activitats que ajuden a apropar l'alumnat a "l'altre" de forma no verbal, a establir relacions a partir del contacte i de la creativitat conjunta.
La finalitat de totes aquestes activitats, és aconseguir que l'alumne o l'alumna de Primària aprengui a conèixer millor el seu cos, pugui identificar les seves emocions i pugui expressar amb diferents llenguatges (cos, plàstica, música, paraules, imatges...) allò que la música l'hi fa sentir.

Servei d'Assessorament Lingüístic i Traducció

http://www.edu.gva.es/polin/val/salt/apolin_salt.htm