dimecres, 6 d’octubre del 2010

Normativa sobre l'obligatorietat de la lectura en Educació Secundària (concreció curricular al País Valencià)


La llengua és la capacitat més transversal de totes les matèries, i la lectura contribuirà al seu correcte desenvolupament amb la col·laboració dels responsables de totes i cadascuna de les àrees al llarg de tot el procés educatiu


LOE 2/206, de 3 de maig (BOE 106):

Article 2. Fins:

2. Els poders públics han de prestar una atenció prioritària al conjunt de factors que afavoreixen la qualitat de l’ensenyament i, en especial, la qualificació i formació del professorat, el seu treball en equip, la dotació de recursos educatius, la recerca, l’experimentació i la renovació educativa, el foment de la lectura i l’ús de biblioteques, l’autonomia pedagògica, organitzativa i de gestió, la funció directiva, l’orientació educativa i professional, la inspecció educativa i l’avaluació.

Article 14. Ordenació i principis pedagògics de l’Educació Infantil:

5. Correspon a les Administracions educatives fomentar una primera aproximació a la llengua estrangera en els aprenentatges del segon cicle de l’educació infantil, especialment en l’últim any. Així mateix, han de fomentar una primera aproximació a la lectura i a l’escriptura, així com experiències d’iniciació primerenca en habilitats numèriques bàsiques, en les tecnologies de la informació i la comunicació i en l’expressió visual i musical.

Article 16. Principis generals de l’Educació Primària:

2. La finalitat de l’educació primària és proporcionar a tots els nens i nenes una educació que permeta afermar el seu desenvolupament personal i el propi benestar, adquirir les habilitats culturals bàsiques relatives a l’expressió i la comprensió oral, a la lectura, a l’escriptura i al càlcul, com també desenvolupar les habilitats socials, els hàbits de treball i estudi, el sentit artístic, la creativitat i l’afectivitat.

Article 17. Objectius de l’Educació Primària:

e) Conéixer i utilitzar de manera apropiada la llengua castellana i, si n’hi ha, la llengua cooficial de la comunitat autònoma, i desenvolupar hàbits de lectura.

Article 19. Principis pedagògics de l’Educació Primària:

3. A fi de fomentar l’hàbit de la lectura, s’hi ha de dedicar un temps diari.

Article 23. Objectius de l’Educació Secundària Obligatòria:

h) Comprendre i expressar amb correcció, oralment i per escrit, en la llengua castellana i, si n’hi ha, en la llengua cooficial de la comunitat autònoma, texts i missatges complexos, i iniciar-se en el coneixement, la lectura i l’estudi de la literatura.

Article 26. Principis pedagògics:

2. En aquesta etapa s’ha de prestar una atenció especial a l’adquisició i el desenvolupament de les competències bàsiques i s’ha de fomentar la correcta expressió oral i escrita i l’ús de les matemàtiques. A fi de promoure l’hàbit de la lectura, s’hi ha de dedicar un temps en la pràctica docent de totes les matèries.

Article 33. Objectius del Batxillerat:

d) Afermar els hàbits de lectura, estudi i disciplina, com a condicions necessàries per a l’eficaç aprofitament de l’aprenentatge, i com a mitjà de desenvolupament personal.

Article 35. Principis pedagògics:

2. Les Administracions educatives han de promoure les mesures necessàries perquè en les diferents matèries es desenvolupen activitats que estimulin l’interés i l’hàbit de la lectura i la capacitat d’expressar-se correctament en públic.

Article 113. Biblioteques escolars:

3. Les biblioteques escolars han de contribuir a fomentar la lectura i que l’alumnat accedesca a la informació i a altres recursos per a l’aprenentatge de les altres àrees i matèries i es puga formar en l’ús crític d’aquests recursos. Igualment, han de contribuir a fer efectiu el que disposen els articles 19.3 i 26.2 d’aquesta Llei.

Article 157. Recursos per a la millora dels aprenentatges i suport al professorat:

1. Correspon a les Administracions educatives proveir els recursos necessaris per garantir, en el procés d’aplicació d’aquesta Llei:

b) La posada en marxa d’un pla de foment de la lectura.

Decret de mínims ESO 1631/2006, de 29 de desembre (BOE 5):

Article 3. Objectius de l’Educació Secundària Obligatòria:

h) Comprendre i expressar amb correcció, oralment i per escrit, en la llengua castellana i, si n’hi ha, en la llengua cooficial de la comunitat autònoma, textos i missatges complexos, i iniciar-se en el coneixement, la lectura i l’estudi de la literatura.

Article 7. Competències bàsiques:

4. La lectura constitueix un factor primordial per al desenvolupament de les competències bàsiques. Els centres han de garantir en la pràctica docent de totes les matèries un temps dedicat a la lectura en tots els cursos de l’etapa.

Annex I

1. Competència en comunicació lingüística:

Llegir i escriure són accions que suposen i reforcen les habilitats que permeten buscar, recopilar i processar informació, i ser competent a l’hora de comprendre, compondre i utilitzar diferents tipus de textos amb intencions comunicatives o creatives diverses. La lectura facilita la interpretació i comprensió del codi que permet fer ús de la llengua escrita i és, a més, font de plaer, de descobriment d’altres entorns, idiomes i cultures, de fantasia i de saber, cosa que contribueix, al seu torn, a conservar i millorar la competència comunicativa.

Currículum d’ESO 112/2007, de 20 de juliol (DOCV 5562):

Article 4. Objectius de l’etapa:

L’educació secundària obligatòria ha de contribuir a desenvolupar en l’alumnat les capacitats que li permeta:

i) Comprendre i expressar amb correcció textos i missatges complexos, oralment i per escrit, en valencià i en castellà. Valorar les possibilitats comunicatives del valencià com a llengua pròpia de la Comunitat Valenciana i com a part fonamental del seu patrimoni cultural, així com les possibilitats comunicatives del castellà com a llengua comuna de totes les espanyoles i els espanyols i d’idioma internacional. Iniciar-se, així mateix, en el coneixement, la lectura i l’estudi de la literatura d’ambdues llengües.

Article 5. Competències bàsiques:

2. La lectura constitueix un factor primordial per al desenvolupament de les competències bàsiques. Els centres hauran de garantir en la pràctica docent de totes les matèries un temps dedicat a la lectura en tots els cursos de l’etapa.

Article 6. Organització dels tres primers cursos:

8. La lectura i la comprensió lectora, l’expressió oral i escrita, la comunicació audiovisual, així com les tecnologies de la informació i de la comunicació s’han de treballar en totes les matèries.

Article 7. Organització del quart curs:

7. La lectura i la comprensió lectora, l’expressió oral i escrita, la comunicació audiovisual, així com les tecnologies de la informació i de la comunicació s’han de treballar en totes les matèries.

Decret de mínims de Batxillerat 1467/2007, de 2 de novembre (BOE 266):

Article 3. Objectius del Batxillerat:

d) Refermar els hàbits de lectura, estudi i disciplina, com a condicions necessàries per a l’eficaç aprofitament de l’aprenentatge, i com a mitjà de desenvolupament personal.

Article 9. Currículum:

6. Les administracions educatives promouran les mesures necessàries perquè en les distintes matèries s’exercesquen activitats que estimulen l’interés i l’hàbit de lectura i la capacitat d’expressar-se correctament en públic així com l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.

Currículum de Batxillerat 102/2008, d’11 de juliol (DOCV 5806):

A fi de completar la formació de l’alumnat, l’hàbit de lectura i la capacitat d’expressar-se correctament en públic, així com l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació, estaran integrats en el currículum.

Article 3. Principis generals:

5. Les estratègies per a l’adquisició de l’hàbit de lectura i la capacitat d’expressar-se correctament, l’adquisició de valors, així com l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació, estaran integrats en el currículum.

Article 5. Objectius:

El batxillerat contribuirà a desenvolupar en l’alumnat les capacitats que li permeten:

d) Refermar els hàbits de lectura, estudi i disciplina, com a condicions necessàries per a l’eficaç aprofitament de l’aprenentatge, i com a mitjà de desenvolupament personal.

Article 14. Orientacions metodològiques:

2. Els departaments didàctics inclouran en les seues programacions l’exercici d’activitats que estimulen l’interés i l’hàbit de la lectura i de l’expressió oral. Els centres hauran d’elaborar, a aquest respecte, plans anuals, que inclouran les aportacions dels departaments i formaran part de la programació general anual, amb l’objecte de facilitar la consecució d’aquests objectius. El professorat desenvoluparà l’activitat educativa d’acord amb les programacions didàctiques establertes en els seus corresponents departaments didàctics.

Model PAU-4, setembre/2010 (Prova d'Accés a les Universitats Valencianes)

Model PAU-3, setembre/2010 (Prova d'Accés a les Universitats Valencianes)

Model PAU-2, setembre/2010 (Prova d'Accés a les Universitats Valencianes)

Model PAU-1, setembre/2010 (Prova d'Accés a les Universitats Valencianes)

dissabte, 10 de juliol del 2010

dilluns, 17 de maig del 2010

FITXA DE SOCI O SÒCIA DE L’ASSOCIACIÓ

D’AMICS I AMIGUES DE LA UNIVERSITAT CATALANA DE PRADA

Nom:

Cognoms:

* Lloc i data de naixement (*optatiu):

* Número Document Oficial d’Identificació (*optatiu):

Titulació:

Professió:

Adreça postal

Carrer:

Codi postal:

Localitat:

Comarca:

País:

Telèfon mòbil:

Telèfon fix:

Correu electrònic:

Compte bancari

Entitat:

Oficina:

Dígit de control:

Número de compte:

Data d’alta en l’Associació:

Quotes anuals pagades

Observacions

Enviar a Toni Teruel: toniteruelb@gmail.com


D’acord a la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’Associació d’Amics i Amigues de la Universitat Catalana de Prada, amb seu social a l’Ateneu Barcelonès, carrer de la Canuda, 6, 08002 de Barcelona, incorpora a un fitxer aquestes dades, que seran utilitzades exclusivament per a les finalitats estatutàries pròpies de l’Associació.

En complimentar aquesta fitxa, es consent la custòdia i tractament de la informació facilitada, a la qual podrà accedir la persona interessada per fer esmenes o cancel·lar-la.