divendres, 18 d’abril del 2008

Abreviatures més usuals

Expressions abreujades més usuals

a favor meu: f/m
a favor nostre: f/n
a favor seu: f/s
a favor vostre: f/v
a l’atenció de: a/
a l’ordre de: o/
a la meva ordre: m/o
a la nostra ordre: n/o
abans de Crist: aC a. de C.
abans de la nostra era: a. de la n. e.
abans del migdia: am
abreviatura: abrev.
abril: abr.
Acadèmia Valenciana de la Llengua: AVL
acadèmic/ca: acad.
acrònim: acr.
actualització: act.
actualitzat/ada: act.
adaptador/ra: adapt.
addicionador/ra: addic.
addicional: add.
adherit/ida: adh.
adjunt/ta: adj.
administració: adm.
administrador: admdor.
administradora: admdora.
administratiu: admtiu.
administrativa: admtiva.
advocat/ada: adv.
agent: AG ag.
agost: ag.
agrícola: agr.
agricultor/ra: agr.
agricultura: agr.
agrònom: agròn.
agronomia: agron.
agronòmic/ca: agron.
agutzil: AGL agl.
ajudant/ta: ajud.
ajuntament: aj.
al cel sia: a. c. s.
al meu càrrec: m/c
al meu compte: m/cte
al meu favor: m/f
al nostre càrrec: n/c
al nostre compte: n/cte
al nostre favor: n/f
al vostre càrrec: v/c
al vostre compte: v/cte
al vostre favor: v/f
alçada: alç.
alçària: alç.
alemany: al.
alfabet fonètic internacional: AFI
àlies: (a)
alimentació: alim.
alimentari: alim.
alta velocitat: a. v.
altitud: alt. altd.
altura: alt.
alumne/na: al.
amb còpia: a. c.
ambulatori: amb.
ampersand, angl. (‘i’): &
amplada: ampl.
amplària: ampl.
ampliat/ada: ampl.
amplitude modulation, angl. (‘modulació d’amplitud’): AM
anagrama: anagr.
anastàtic: anast.
anglès: angl.
Anglo-American Cataloging Rules (2a edició): AACR2
anònim: an. anòm.
anotador/ra: anot.
ante meridiem, ll. (‘abans del migdia’): am a. m.
anteportada: antep.
anterior: ant.
antic/iga: ant.
antigament: ant.
antologia: ant. antol.
apaïsat: apaïs.
apartament: apmt.
apartat: ap. apt.
apèndix: ap.
apòcrif: apòcr.
aprenent: apnt.
aprenenta: apnta.
aprovat/ada: apr.
aproximadament: aprox.
aproximat/ada: aprox.
àrab: àr.
aranès: ar.
armari: arm.
arqueologia: arqueol.
arqueològic/ca: arqueol.
arquitecte: arq.
arquitectònic/ca: arquit.
arquitectura: arquit.
arranjador/ra: arr.
arrova: @
article: art.
assessor/ra: ass.
assignatura: assign.
associació: assoc.
Associació Fonètica Internacional: AFI
associat/ada: assoc.
astrologia: astr. astrol.
astronomia: astr. astron.
àtic: àt.
Atles universal: AU
atmosfera: atm.
atmosfèric/ca: atm.
autògraf: autògr.
autopista: A
autopista de peatge: AP
autor/ra: aut.
auxiliar: aux.
alta velocidad española, esp. (‘alta velocitat espanyola’; v. tren d’alta velocitat): AVE
avinguda: av.
badana: bad.
baixada: bda.
baixos: bxs.
barranc: bnc.
barri: b.
barriada: b.
batxillerat: batx.
bibliografia: bibl. bibliogr.
biblioteca: bibl.
bloc: bl.
Boletín Oficial del Estado: BOE
butlletí: butll.
Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (fins a l’any 2000): BOCAIB
Butlletí Oficial de les Corts Valencianes: BOCV
Butlletí Oficial de les Illes Balears: BOIB
Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya: BOPC
Butlletí Oficial del Principat d’Andorra: BOPA
Butlletó Oficial del Parlament de les Illes Balears: BOPIB
calefacció: calef.
cantonada: cant.
capità/ana: CT cpt.
capítol: cap.
caporal: CL cpl.
carrer: c. c/
carreró: cró.
carretera: C ctra.
cartografia: cartogr.
cartogràfic/ca: cartogr.
castellà: cast.
català: cat.
Catalunya [del] Nord: CN
catedràtic/ca: catedr.
catolicisme: catol.
certificat/ada: cert.
cinema: cin.
cinematografia: cin.
cinematogràfic/ca: cin.
cinquè: 5è
cinquena: 5a
cinquenes: 5es
cinquens: 5ns
cinturó: cint.
circa, ll. (‘vers’): c.
circulació: circul.
circular (document): C
climatologia: climat.
climatològic/ca: climat.
coautor/ra: coaut.
coberta: cob.
codi d’identificació fiscal: CIF
codi postal: CP
col·laborador/ra: col·l. col·lab.
col·lecció: col·l.
columna: col.
comarca: com.
comentarista: com.
comissió: com.
comissió de serveis: com. de serv.
Comissió Federal de Comerç (dels EUA): FTC
companyia: cia.
compilador/ra: comp.
complementari: compl.
compositor/ra: comp.
comptabilitat: compt.
compte corrent: c/c cte. ct.
comunicació particular: com. part.
condicional: cond.
conferiu[-ho amb]: cf.
confronteu[-ho amb]: cf.
consell: cons.
conseller/ra: cons.
conseller/ra primer/ra: cons. pr.
Constitució del Principat d’Andorra: CPA
Constitució espanyola: CE
Constitution [ française] (‘Constitució [francesa]’): Const.
construcció: constr.
continuador/ra: cont.
contractat/ada: contr.
convocatòria: conv.
coordinador/ra: coord.
corporació: corp.
correcció: corr.
corrector/ra: corr.
correus: corr.
cosmonàutica: cosmon.
curador/ra: cur.
data de l’última menstruació: DUM
decret: D
decret llei: DL
dedicat: ded.
dedicatòria: ded.
denominació d’origen: DO d. d’o.
departament: dept.
derogatori/tòria: derog.
descompte: dte.
desembre: des.
despeses: desp.
després de Crist: DC
després de lliurada (post data, ll.): PD p. d.
després del migdia: pm
després del que hi ha escrit (post scriptum, ll.): PS p. s.
Deutsche Industrie Normen, al. (‘Normes de la Indústria Alemanya’): DIN
Deutsche Mark, al. (‘marc alemany’): DM
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya: DOGC
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana: DOGV
Diari Oficial del Parlament de Catalunya: DOPC
dibuix: dib.
Diccionari català-valencià-balear: DCVB
Diccionari d’abreviacions: DA
Diccionari d’economia i gestió: DEG
Diccionari d’història de Catalunya: DHC
Diccionari d’història universal: DHU
Diccionari d’ús dels verbs catalans: DUVC
Diccionari de geologia: DGEOL
Diccionari de la llengua catalana (d’Enciclopèdia Catalana): DGEC
Diccionari de la llengua catalana (d’Enciclopèdia Catalana): DLC
Diccionari de la llengua catalana (de l’Institut d’Estudis Catalans): DIEC
Diccionari de sinònims de frases fetes: DSFF
Diccionari de veterinària i ramaderia: DVR
Diccionari descriptiu de la llengua catalana: DDLC
Diccionari enciclopèdic de medicina: DEM
Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana: DECat
Diccionari general de la llengua catalana: DGLC
Diccionari manual de la llengua catalana (d’EDHASA): DMLC
Diccionari manual de la llengua catalana (de l’Institut d’Estudis Catalans): DMIEC
Diccionari ortogràfic i de pronúncia del valencià (de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua): DOPV
Diccionari valencià (de la Generalitat Valenciana): DVAL
Diccionario de la lengua española (de la Real Academia Española): DRAE
dies data: d/d
dies des de la data: d/d
dies des de la factura: d/fra
dies des de la vista: d/v
dies factura: d/fra
dies vista: d/v
dijous: dj.
dilluns: dl.
dimarts: dt.
dimecres: dc.
dipòsit legal: DL dip. leg.
direcció: dir.
direcció general: DG dir. gral.
directiu/iva: dir.
director/ra: dir.
director/ra general: DG dir. gral.
disposició: disp.
dissabte: ds.
districte: distr.
diumenge: dg.
divendres: dv.
divisió: div.
document: doc.
document nacional d’identitat: DNI
dòlar americà: $
dona o home: d/h
drecera: drec.
dreta: dta.
duplicat/ada: dupl.
economia: econ.
ecu: ECU
edició: ed.
editor/ra: ed.
editor/ra literari/rària: ed. lit.
editorial: ed.
efectes: e/
efectes a cobrar: e/c e/cobr
efectes a pagar: e/p e/pag
efectiu: ef.
el meu gir: m/g
el meu taló: m/t
el meu xec: m/x
el nostre gir: n/g
el nostre taló: n/t
el nostre xec: n/x
empresa de treball temporal: ETT
en el lloc citat (loco citato, ll.): loc. cit.
en funcions: e. f.
en l’obra citada (opere citato, ll.): op. cit.
entresòl: entl.
epígraf: §
epíleg: ep.
escala: esc.
escola universitària: EU
escut: esc.
espanyol: esp.
especialment: esp.
específicament: espf.
esquerre/rra: esq.
est: E
Estat Major: EM E. M.
Estatut d’autonomia de Catalunya: EAC
Estatut d’autonomia de la Comunitat Valenciana: EACV
Estatut d’autonomia de les Illes Balears: EAIB
est-nord-est: ENE
est-sud-est: ESE
etcètera: etc.
euro: €
Excel·lència: E.
Excel·lència: Exc.
Excel·lentíssim Senyor: Excm. Sr.
Excel·lentíssima Senyora: Excma. Sra.
excepció: exc.
excepte: exc.
exemple: ex.
expedició: exped.
expedidor/ra: exped.
expedient: exp.
extensió: ext.
exterior: ext.
factura: fra.
facultat: fac.
febrer: febr.
Federal Trade Commission, angl. (‘Comissió Federal de Comerç’ dels EUA): FTC
ferrocarril: FC
figura: fig.
finca: fca.
fira internacional: FI
física: fís.
florí italià: FL
foli: f. f/ F
foliació variada: fol. var.
fonogràfic: fonogr.
Fons Monetari Internacional: FMI
fotografia: fot.
franc a bord del vaixell (free on ship, angl.): FOB
franc a la fàbrica: f. f. FF
franc al costat del vaixell ( free alongside ship, angl.): FAS
franc belga: FB
franc fàbrica: f. f. FF
franc francès: FF
franc luxemburguès: FLUX
franc sobre camió: FOT
franc sobre vagó: FOR
franc suís: FS
francès: fr.
free alongside ship, angl. (‘franc al costat del vaixell’): FAS
free on board, angl. (‘franc a bord del vaixell’): FOB
free on rail, angl. (‘franc sobre vagó’): FOR
free on truck, angl. (‘franc sobre camió’): FOT
frequency modulation, angl. (‘modulació de freqüència’): FM
futur: fut.
gallec: gall.
gener: gen.
general: gral.
geografia: geogr.
geometria: geom.
gerundi: ger.
gir postal: GP
gir telegràfic: GT
govern: gov.
Gran diccionari 62 de la llengua catalana: GD62
Gran diccionari de la llengua catalana: GDLC
Gran enciclopèdia catalana: GEC
Gran Larousse català: GLC
gran vitesse, fr. (‘alta velocitat’): g. v.
habitants: h. hab.
home o dona: h/d
hotel: H
i: &
ibídem: ib.
ídem: íd.
Illes Balears: IB
il·lustració: il·lustr.
il·lustrat/ada: il·lustr.
imperatiu: imp.
imperfet: imperf.
import: imp.
impost: impt.
impost sobre activitats econòmiques: IAE
impost sobre el valor afegit: IVA
impost sobre la renda de les persones físiques: IRPF
impremta: impr.
incomplet: inc. incompl.
incorporat/ada: inc.
índex de preus al consum: IPC
indicatiu: ind.
indústria: ind.
inferior: inf.
infinitiu: inf.
inicials: inic.
inspector/ra: IP insp.
institut: inst.
Institut Català de les Dones: ICD
Institut d’Estudis Catalans: IEC
instrucció (document): I
intendent/ta: IT int.
intendent/ta major: IM int. m.
interès: int.
interí/rina: int.
interior: int.
international phonetic alphabet, angl. (‘alfabet fonètic internacional’): IPA
International Phonetic Association, angl. (‘Associació Fonètica Internacional’): IPA
International Organization for Standardization, angl. (‘Organització Internacional de Normalització’): ISO
international standard book number, angl. (‘número internacional normalitzat per als llibres’): ISBN
international standard serial number, angl. (‘número internacional normalitzat de publicacions en sèrie’): ISSN
International Union of Pure and Applied Chemistry, angl. (‘Unió Internacional de Química Pura i Aplicada’): IUPAC
International Union of Pure and Applied Physics, angl. (‘Unió Internacional de Física Pura i Aplicada’): IUPAP
italià: it.
jocs olímpics: JO
Journal Officiel de la République Française: JO
juliol: jul.
junta de govern: j. de gov.
junta directiva: j. dir.
jurídic/ca: jur.
jurisprudència: jurispr.
jurista: jur.
Jutjat de Primera Instància: J. 1a Inst. JPI
la lletra nostra: ll/n l/n
la lletra vostra: ll/v l/v
la meva factura: m/fra
la meva lletra: m/ll m/l
la meva remesa: m/r
la nostra factura: n/fra
la nostra lletra: n/ll n/l
la nostra remesa: n/r
la referència meva: r/m
la referència nostra: r/n
la referència vostra: r/v
la vostra lletra: v/ll v/l
làmina: làm.
limitada: ltda.
llatí: ll.
llei: L
Llei d’enjudiciament civil: LEC
Llei d’enjudiciament criminal: LECr
Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú: LRJPAC
llei orgànica: LO
lletra [de canvi]: ll/ l/
lletra nostra: ll/n l/n
lletra vostra: ll/v l/v
llibre: ll.
llicenciat/ada: llic.
loco citato, ll. (‘en el lloc citat’): loc. cit.
marc alemany: DM
mate’s receipt, angl. (‘rebut d’embarcament’; conforme en un volant d’admissió de mercaderies a bord): MR m. r.
matemàtica, matemàtiques: mat.
màxim/ma: màx.
mecanografiat: mecan. mecanogr.
medium waves, angl. (‘ones mitjanes’): MW
mercaderia: merc.
mercantil: merc.
mesos data: m/d
mesos des de la data: m/d
mesos des de la vista: m/v
mesos per al terme: m/t
mesos terme: m/t
mesos vista: m/v
middle waves, angl. (‘ones mitjanes’): MW
mil·lèsim/ma: mil·l.
milió: M
milió de pessetes: MPTA
mínim/ma: mín.
modulació d’amplitud (amplitude modulation, angl.): AM
modulació de freqüència (frequency modulation, angl.): FM
mosso/ssa d’esquadra: m. d’e. ME
Mossos d’Esquadra (cos): M. d’E. ME
multigrafiat: multigr.
negatiu: neg.
negociat: neg.
nombre: nre.
nominal: nom.
nominatiu: nom.
nord: N
nord-est: NE
nord-nord-est: NNE
nord-nord-oest: NNO NNW
nord-oest: NO NW
Normes de la Indústria Alemanya (Deutsche Industrie Normen, al.): DIN
nota, notes: n.
nota bene, ll. (‘pareu atenció’): NB n. b.
nota de l’editor/ra: n. de l’e.
nota de la traductora: n. de la t.
nota de les editores: n. de les ed.
nota de les traductores: n. de les t.
nota del traductor: n. del t.
nota dels editors: n. dels ed.
nota dels traductors: n. dels t.
nova sèrie: n. s.
novè: 9è
novembre: nov.
novena: 9a
novenes: 9es
novens: 9ns
numerat: num.
número, números: núm. n.
número d’identificació fiscal: NIF
número internacional normalitzat de publicacions en sèrie (international standard serial number, angl.): ISSN
número internacional normalitzat per als llibres (international standard book number, angl.): ISBN
obra (opus, ll.): op.
obra citada (opus citatum, ll.): op. cit.
octubre: oct.
oest: O W
ona pesquera: OP
ones curtes (short waves, angl.): SW
ones mitjanes (middle waves, angl. medium waves, angl.): MW
Onomasticon Cataloniae: OC
opus, ll. (‘obra’): op.
opere citato, ll. (‘en l’obra citada’): op. cit.
opus citatum, ll. (‘obra citada’): op. cit.
opuscle: op.
ordre: O
ordre de pagament: OP
ordre ministerial: OM
Organització Internacional de Normalització (International Organization for Standardization, angl.): ISO
pagament: pag.
pagament immediat: p. i.
pagaré: p/
pàgina, pàgines: p. pàg.
País Valencià: PV
Països Catalans: PPCC
paquet: paq.
parada: par.
paràgraf: § ¶
parcel·la: parc.
pareu atenció (nota bene, ll.): NB n. b.
participi: part.
participi passat: PP p. p.
particular: part.
partida: part.
passat: pt.
passatge: ptge.
passeig: pg.
per absència: p. abs. p. a.
per absència: p. abs.
per autorització: p. aut.
per compte de: p/c
per delegació: p. d.
per exemple: p. e. p. ex.
per ordre: p. o.
per poder: p. p.
pes brut: PB p. b.
pes net: PN p. n.
pesseta: PTA pta.
pessetes: PTA ptes.
petita i mitjana empresa: PIME
plaça: pl. pça.
planta: pl.
plegat: pleg.
població: pobl.
Policia Aèria: PA
Policia Militar: PM
Policia Naval: PN
polígon: pol.
poligràfic: poligr.
porta: pta.
portuguès port.
positiu: pos.
post data, ll. (‘després de lliurada’): PD p. d.
post meridiem, ll. (‘després del migdia’): pm p. m.
post scriptum, ll. (‘després del que hi ha escrit’): PS p. s.
postdata: PD
preliminars: prel.
present: pres.
president/ta: pres.
prevere: prev. pvre.
primer: 1r
primera: 1a
primeres: 1es
primers: 1rs
principal: pral.
privilegi: priv.
procedència: proc.
producte interior brut: PIB
producte nacional brut: PNB
producte nacional net: PNN
professor/ra: prof.
programa: progr.
prologuista: prol. pr.
proppassada: ppda.
proppassat: ppt.
propvinent: pvt.
província: prov.
publicitat: publ.
pujada: pda.
punt (tipografia): pt.
punt quilomètric: PK PQ
quadre: q.
quadriculat: quadr.
quadruplicat: quadr. quadrupl.
quart: 4t
quarta: 4a
quartes: 4es
quarts: 4ts
quintuplicat: quint.
rambla: rbla.
Real Academia Española: RAE
rebut d’embarcament (mate’s receipt, angl.): MR
recopilador/ra: recop. rec.
recursos humans: RH
redactor/ra: red.
referència: ref.
referència meva: r/m
referència nostra: r/n
referència vostra: r/v
refonedor/ra: ref.
reformat/ada: reform.
regió: reg.
registre: reg.
Regles angloamericanes de catalogació (2a edició): AACR2
reial decret: RD
reial decret legislatiu: RDLEG
reial decret llei: RDL
reproducció: reprod.
resolució: R
responeu, si us plau: r. s. u. p. RSUP
resumidor/ra: res. resum.
retrat: retr.
revisador/ra: rev. revis.
revista: rev.
rova: @
secretari/tària: secr.
secretari/tària general: SG secr. gral.
secretaria: secr.
secretaria general: SG secr. gral.
segle, segles: s.
segon (ordinal): 2n
segona: 2a
segones: 2es
segons (ordinal): 2ns
següent, següents: s. seg.
selecció: sel.
seleccionador/ra: sel.
sense any [d’edició]: s. a.
sense data: s/d
sense lloc [d’edició]: s. ll.
sense nom: s. n.
sense número: s/n
sense peu d’impremta: s. p. d’i.
sentència: S
sergent: SG sgt.
sergenta: SG sgta.
servei: serv.
servei nacional: SN s. n.
servei públic: SP s. p.
setè: 7è
setembre: set.
setena: 7a
setenes: 7es
setens 7ns
short waves, angl. (‘ones curtes’): SW
si us plau: s. u. p. SUP
signatura: sign.
símbol: símb.
sisè: 6è
sisena: 6a
sisenes: 6es
sisens: 6ns
sobre vagó: s/v
sobreàtic: s/àt
societat anònima: SA s. a.
societat cooperativa: SCOOP s. coop.
societat cooperativa catalana limitada: SCCL s. c. c. l.
societat de garantia recíproca: SGR s. g. r.
societat de garanties recíproques: SGR s. g. r.

societat en comandita: SC s. c.
societat limitada: SL s. l.
societat regular col·lectiva: SRC s. r. c.
sota: s.
sotsinspector/ra: SIP sotsp.
sub voce, ll. (‘sota l’entrada’): s. v.
subjuntiu: subj.
sud: S
sud-est: SE
sud-oest: SO SW
sud-sud-est: SSE
sud-sud-oest: SSO SSW
superintendent/ta: SIT supt.
superior/ra: sup.
suplement: supl. suplem.
suplent/ta: supl.
taló: t/
també: t.
tarifa: t.
tarifa corrent: t. c.
tarifa especial: t. e.
tarifa general: t. g.
telèfon: t. tel.
telegrama: telegr.
televisió: TV
tercer: 3r
tercera: 3a
terceres: 3es
tercers: 3rs
terme municipal: TM t. m.
terminació: t.
text refós: TR t. r.
tinent/ta: TT tt.
tipografia: tip. tipogr.
titular: tit.
tom: t.
tomografia computada: TC
tomografia per emissió de positrons: TEP
topogràfic: topogr.
traducció: trad.
traductor/ra: trad.
transcripció: transcr.
transcriptor/ra: transcr.
transferència: transf.
transitori/tòria: trans.
travessera: trav.
travessia: trav. trv.
tren d’alta velocitat: TAV
train à gran vitesse, fr. (‘tren d’alta velocitat’): TGV
triplicat: tripl.
Una Norma Española: UNE
Unió Internacional de Física Pura i Aplicada (International Union of Pure and Applied Physics, angl.): IUPAP
Unió Internacional de Química Pura i Aplicada (International Union of Pure and Applied Chemistry, angl.): IUPAC
unitat, unitats: u. un.
universitari/tària: univ.
universitat: univ.
Universitat Autònoma de Barcelona: UAB
Universitat Catalana d’Estiu: UCE
Universitat Catalana d’Estiu de la Natura: UCEN
Universitat d’Alacant: UA
Universitat d’Andorra: UdA
Universitat d’Estiu d’Andorra: UEA
Universitat d’Estiu de Gandia: UEG
Universitat d’Estiu de les Terres de l’Ebre: UETE
Universitat de Barcelona: UB
Universitat de Girona: UdG
Universitat de les Illes Balears: UIB
Universitat de Lleida: UdL
Universitat de Perpinyà: UP
Universitat de València: UV
Universitat de Vic: UVIC UVic
Universitat Internacional de Catalunya: UIC
Universitat Internacional de Menorca Illa del Rei: UIMIR
Universitat Jaume I: UJI
Universitat Lliure de Catalunya: ULC
Universitat Oberta de Catalunya: UOC
Universitat Politècnica de Catalunya: UPC
Universitat Politècnica de València: UPV
Universitat Pompeu Fabra: UPF
Universitat Ramon Llull: URL
Universitat Rovira i Virgili: URV
Universitat Tècnica d’Estiu de Catalunya: UNTEC
urbanització: urb.
valor: v/
vegeu: v. veg. vg.
vegeu també: v. t.
venciment: venc.
verbi gratia, ll. (‘per exemple’): v. gr.
vide, ll. (‘vegeu’): v.
videte, ll. (’vegeu’): vid.
vigilant/ta: VG vig.
virus d’immunodeficiència humana: VIH
vist i plau: v. i p. VP
vistiplau: VP
vocabulari: vocab.
volum: vol.
vuitè: 8è
vuitena: 8a
vuitenes: 8es
vuitens: 8ns
xec: x.
xilografia: xil. xilogr

1 comentari:

Unknown ha dit...

Gracias , las he necesitado para unos ejercicios de abreviaturas en valenciano.Encontre la mayoria .